Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Vägvisare (Policy)

 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att hela tiden bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.

Kvalitetpolicy

För Elcompagniet AB innebär kvalitet:
 • Att lyssna på kunder och medarbetare för att uppfylla deras behov och förväntningar.
 • Att alltid eftersträva förbättrade rutiner och tjänster.
 • Att eventuella fel och brister i kvalitetssystemet fångas upp och rättas till i ett tidigt skede.
 • Att leverera produkter som uppfyller kundens förväntningar och krav.
 • Att vi skall uppfattas som en god samarbetspartner och skapa ett förtroende mellan våra anställda, kunder samt leverantörer.
 • Att vi fokuserar på tillgänglighet och miljömedvetenhet samt att leverera i tid.
 • Att en nöjd kund är beviset på att vi har lyckats.

Miljöpolicy

Elcompagniet ABs miljöinriktning skall bidra till en bättre arbets- och livsmiljö för anställda, kunder samt naturen. Det åligger dessutom alla inom företaget att utföra praktiskt miljöarbete genom utbildning i miljöfrågor, för att där igenom förbättra och förebygga negativ miljöpåverkan. Vi på Elcompagniet AB strävar efter att bevara och främja naturens resurser. Detta betyder att:

 • Elcompagniet AB använder leverantörer och produkter som är miljömedvetna och miljövänliga
 • Vårt miljötänkande skall visa sig såväl i vår service som i produktion.
 • Vi skall använda oss av så miljövänliga material och miljövänliga metoder som möjligt för att reducera negativ miljöpåverkan.
 • Vi på Elcompagniet AB skall i största mån verka för källsortering och återvinning.
 • Vi skall ta vara på och särskilja produkter och avfall som kan vara skadligt för miljön och människor/djur.
 • Vi skall inom Elcompagniet AB skapa förståelse för miljöarbete och miljöfrågor.
 • Vi på Elcompagniet AB skall följa alla restriktioner och lagar inom gällande miljölagstiftning samt alltid sträva mot en ständig förbättring.

Arbetsmiljö

För oss på Elcompagniet AB innebär arbetsmiljö:

 • Nöjda medarbetare
 • Att allt arbete skall planläggas och anordnas så att det utförs i en säker och sund miljö.
 • Att arbetsledare och arbetstagare skall samverka för en god arbetsmiljö.
 • Att arbetsledare och arbetstagare skall samverka för en drogfri miljö.
 • Att maskiner och andra redskap är så beskaffade, kontrollerade och brukade att betryggande säkerhet erhålls mot ohälsa och olycksfall.
 • Att arbetsledningen informerar arbetstagaren om risker som kan vara förbundna med arbetet.
 • Att arbetsledare och arbetstagare samverkar i det systematiska arbetsmiljö arbetet och i den årliga uppföljningen.